Περιοδικά - Συνέδρια

Περιοδικά

 • "Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions"
  Giorgos Markou, Dimitris Mitrogiannis, Abuzer Çelekli, Hüseyin Bozkurt, Dimitris Georgakakis, Constantinos V. Chrysikopoulos
  The Chemical Engineering Journal (Impact Factor: 4.32). 01/2015; 259:806-813. DOI: 10.1016/j.cej.2014.08.037
 • K. Kollyropoulos, G. P. Antoniou, I.K. Kalavrouziotis , J. A.Krasilnikoff, D.Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, "Hydraulic characteristics of the drainage systems of ancient Hellenic theatres: A case study at the theatre of Dionysus and its implications", Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 141, Issue 11, 2015, pp.04015018-1-9 (doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000906)
 • Papaioannou, D., Kalavrouziotis, I., Koukoulakis, P., Papadopoulos, F., The dynamics of elemental interactions and their contribution to soils of Elias Prefecture, Greece, Global Nest Journal, Vol. 17, Issue 4, 2015, pp:835-846.

Συνέδρια

 • Papaioannou, D., Koukoulakis, P.H., Papadopoulos F., Papadopoulos A.H. and Kalavrouziotis, I.K. 2015. ‘Assessment Of Heavy Metal Soil Pollution In The Prefecture Of Elias, Greece’ IWA Balkan Young Water Professionals Conference 2015 May 10-12, Thessaloniki, Greece, pp.118-125.
 • Χαϊνά Ε., Κελέσης Α., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π., και Παρασχά Α., "Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΜ 10 ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ", 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου, 2015
 • Παρασχά Α., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π., Πετρακάκης Μ.Ι. και Χαϊνά Ε., "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ", 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου, 2015
 • Παπαδημητρίου E., Ευαγγελόπουλος B., Κελέσης A., Ζώρας Σ., Κασσωμένος Π. και Πετρακάκης M.Ι., "TA ΕΠΙΠΕ∆Α ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΝΕΥΣΙΜΑ
  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ", 12o Συνέδριο Χημείας Ελλάδας-Κύπρου, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου, 2015
 • V. Evagelopoulos, E. Papadimitriou, A. Kelessis, S. Zoras, P. Kassomenos, M.J. Petrakakis, "Trace elements (heavy metals) in atmospheric particulate matter over a lignite burning area of western Macedonia, Greece", 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015), Mykonos island, Greece, 14-18 of June, 2015